ศัพท์บัญญัติวิชาการพิมพ์ฉบับราชบัณฑิตยสถานและฉบับแก้ไขเพิ่มเติม / โดย คณะอนุกรรมการบัญญัติศัพท์วิชาการพิมพ์โครงสร้างพื้นฐานตัวอักษรไทย ราชบัณฑิตยสถาน. - กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยีทางการพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. - 142 หน้า : ภาพประกอบ.

9746374494


การพิมพ์--ศัพท์บัญญัติ.

760.3 / ร 22 2540 อ้างอิง