ข่าวสารเทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช [วารสาร] - กรุงเทพฯ : ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, 2530- - ราย 3 เดือน


เทคโนโลยีชีวภาพ.