สมศักดิ์ ดำรงค์เลิศ.

งานวิจัยเรื่องการสกัดสตีวิโอไซด์จากหญ้าหวานในระดับอุตสาหกรรม / ผู้วิจัย สมศักดิ์ ดำรงค์เลิศ,ชูชาติ บารมี, ชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ. - [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 253-] - 86 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง.

"ทุนอุดหนุนงานวิจัยจากสภาวิจัยแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2530-2531"


สารสกัดจากพืช--หญ้าหวาน.
สตีวิโอไซด์.
หญ้าหวาน.

633.6 / ส 16 วิจัย