Lyalikov, Yu. S.

Theoretical foundations of modern chemical analysis / Yu. S. Lyalikov and Yu. A. Klyachko / translated from the Russian by Artavaz Beknazarov. - Moscow : Mir Publishers, 1980 - 332 p. : ill. ; 21 cm.


Chemistry, Analytic--Qualitative.
Chemistry, Physical and theoretical.

545 / LYA