ข่าวห้องสมุด กทธ. [วารสาร] - สำนักงานเลขานุการกรม ห้องสมุดกรมทรัพยากรธรณี ถ.พระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร.202-3671 - ราย 3 เดือน

ได้รับ พ.ศ. 2532-ปัจจุบัน

0857-099X


ธรณีวิทยา.