ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม : กระแสใหม่ของโลกการค้า / กองส่งเสริมและฝึกอบรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. - พิมพ์ครั้งที่ 3. - กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2543]. - 4 หน้า : ภาพประกอบ.


การจัดการสิ่งแวดล้อม--มาตรฐาน.
ไอเอสโอ 14000.