ข้อแนะนำการประหยัดไฟฟ้าในครัวเรือน / กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน. - พิมพ์ครั้งที่ 8 - กรุงเทพฯ : กรม, [2538?]. - 51 หน้า : ภาพประกอบ.

เอกสารเผยแพร่กรมพัฒนาฯ ฉบับที่ B 1

9747570211


การประหยัดพลังงาน.
พลังงานไฟฟ้า--การประหยัด.