กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) (รายงานประจำปี) MINISTRY OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY รายงานประจำปีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) - อาคาร 9 บมจ.ทศท คอร์ปอเรชั่น ถ. แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร. 0-2568-2515 fax. 0-2568-2518 - รายปี

ได้รับ พ.ศ. 2547-ปัจจุบัน


วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี.
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.