วารสารเทคโนโลยีชีวภาพ [วารสาร] - สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 73/1 ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทร.0-2644-8150 ต่อ 407 โทรสาร 0-2644-8107 e-mail : tsb@biotec.or.th - ราย 4 เดือน

ได้รับ พ.ศ. 2548-ปัจจุบัน

1513-3478


เทคโนโลยีชีวภาพ.