สรุปรายงานผลโครงการเครือข่าย e-library ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของชาติ ปีงบประมาณ 2547-2550 / สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ. - กรุงเทพฯ : กรม, 2550. - 49 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง.

ข้อมูลข่าวสารของราชการ วศ.


สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี--โครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์--2547-2550.