จารุณี ฉัตรกิติพรชัย.

การจัดทำแฟ้มสารสนเทศมาตรฐานเฉพาะเรื่อง : วัตถุกันเสีย (Food Preservatives) (เรื่องที่ 2) / จารุณี ฉัตรกิติพรชัย. - กรุงเทพฯ : สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ, 2549. - 155 หน้า : ตาราง.

ข้อมูลข่าวสารของราชการ วศ.


ฐานข้อมูล--วัตถุกันเสีย.
เว็บไซต์--สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี--วัตถุกันเสีย.