ปลาชัคเกอร์ [วีดิทัศน์] / บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด - กรุงเทพฯ : บริษัท, [2551?] - 2 แผ่น : เสียง, สี ; 4 3/4 นิ้ว. - จุดเปลี่ยนแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิด. .

YV2011 M05


โสตทัศนวัสดุ.
ปลาชัคเกอร์--โสตทัศนวัสดุ.