อู๋, ทอม.

ธรรมชาติช่วยชีวิต ฉบับปรับปรุง = Dr.Wu's Priciple of Natural Cure / ทอม อู๋, เขียน ; เรืองชัย รักศรีอักษร, แปล ; ชาญ ธนประกอบ, บรรณาธิการ. - พิมพ์ครั้งที่ 18. - กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 2554. - 246 หน้า : ภาพประกอบ. - ชีวิตและสุขภาพ ชีวิตและสุขภาพ .

YT2012 M05

9786110401647


โภชนบำบัด.
เบาหวาน--โภชนบำบัด.
มะเร็ง--โภชนบำบัด.
การแพทย์ทางเลือก--แง่สุขภาพ.

615.854 / อ 414 2554