สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ.

คู่มือประเมินผลงานสู่ความสำเร็จในการพัฒนาคน / สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ. - กรุงเทพฯ : สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2553. - 180 หน้า : ตาราง.

เอกสาร LO ตัวเล่มเก็บที่ชั้นศูนย์การเรียนรู้ วศ.

YT2012 M02

9786167148625


การบริหารงานบุคคล.
การประเมินผลงาน--คู่มือ.
บุคลากร--การประเมิน--คู่มือ.

658.3125 / ก 41 2553