ไฟฟ้า-แม่เหล็ก = Electromagnetism / โดยความร่วมมือของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล (www.il.mahidol.ac.th) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (www.ipst.ac.th) และ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - กรุงเทพฯ : สถาบันร่วมกับกระทรวง, [2552?] - 1 แผ่น : เสียง, สี ; 4 3/4 นิ้ว.

พัฒนาภายใต้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สร้างความตระหนักและพัฒนาสังคม ฐานความรู้วิทยาศาสตร์ของประเทศ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และความร่วมมือของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล สื่อการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในหลักการสำคัญของเนื้อหาวิชาอย่างลึกซึ้ง สำหรับครู/อาจารย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาชั้นอุดมศึกษาตอนต้น

YV2011 M06

เนื้อหาประกอบด้วย ไฟฟ้าสถิต ศักย์ไฟฟ้า กฏของคูลอมบ์ กฏของเกาส์ การเก็บประจุไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า อุปกรณืไฟฟ้า แม่เหล็กและสารแม่เหล็ก สนามแม่เหล็กจากตัวนำ กระแสเหนี่ยวนำ ไฟฟ้ากระแสสลับ


ไฟฟ้าสถิต--สื่อการสอน
ไฟฟ้ากระแสสลับ--สื่อการสอน
ไฟฟ้า--สื่อการสอน
กระแสไฟฟ้า--สื่อการสอน
ตัวต้านทาน--สื่อการสอน
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า--สื่อการสอน
ความต้านทานไฟฟ้า--สื่อการสอน
แม่เหล็กไฟฟ้า--สื่อการสอน
อิเล็กโทรสโถป--สื่อการสอน
ฟ้าผ่า--สื่อการสอน
วงจรไฟฟ้า--สื่อการสอน