เคมีสำหรับโครงการเรียนล่วงหน้า / โดยความร่วมมือของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล (www.il.mahidol.ac.th) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (www.ipst.ac.th) และ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - กรุงเทพฯ : สถาบันร่วมกับกระทรวง, [2552?] - 1 แผ่น : เสียง, สี ; 4 3/4 นิ้ว.

พัฒนาภายใต้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สร้างความตระหนักและพัฒนาสังคม ฐานความรู้วิทยาศาสตร์ของประเทศ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และความร่วมมือของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล สื่อการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในหลักการสำคัญของเนื้อหาวิชาอย่างลึกซึ้ง สำหรับครู/อาจารย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาชั้นอุดมศึกษาตอนต้น สำหรับเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์

YV2011 M06

เนื้อหาประกอบด้วยโครงสร้างอะตอม แก๊ส พันธะเคมี ของเหลวและสารละลาย ปริมาณสัมพันธ์ จลนพลศาสตร์เคมี เทอร์โมไดนามิกส์


เคมี--สื่อการสอน.
พันธะเคมี--สื่อการสอน.
อุณหพลศาสตร์--สื่อการสอน.
แก๊ส--สื่อการสอน.
จลนพลศาสตร์--สื่อการสอน.
ของเหลว--สื่อการสอน.
สารละลาย--สื่อการสอน.
อะตอม--สื่อการสอน.
โครงสร้างอะตอม--สื่อการสอน.