ชีววิทยาสำหรับโครงการเรียนล่วงหน้า 1, 2 = Biology for advanced placement programme 1, 2 / โดยความร่วมมือของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล (www.il.mahidol.ac.th) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (www.most.go.th) - กรุงเทพฯ : สถาบันร่วมกับกระทรวง, [2552?] - 1 แผ่น : เสียง, สี ; 4 3/4 นิ้ว.

พัฒนาภายใต้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สร้างความตระหนักและพัฒนาสังคม ฐานความรู้วิทยาศาสตร์ของประเทศ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และความร่วมมือของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล สื่อการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในหลักการสำคัญของเนื้อหาวิชาอย่างลึกซึ้ง สำหรับครู/อาจารย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาชั้นอุดมศึกษาตอนต้น

YV2011 M06

เนื้อหาประกอบด้วย แนวคิดทางชีววิทยา องค์ประกอบทางเคมีของเซลล์ โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ เนื้อเยื่อสัตว์ เนื้อเยื่อพืช พลังงาน กฏเทอร์โมไดนามิกส์ เอนไซม์ การหายใจระดับเซลล์ การสังเคราะห์ด้วยแสง การแบ่งเซลล์ พันธุศาสตร์ การสังเคราะห์โปรตีน การควบคุมการแสดงออกของยีน นิเวศวิทยา กำเนิดชีวิตและวิวัฒนาการชีวสารสนเทศศาสตร์


ชีววิทยา--สื่อการสอน.
เซลล์--สื่อการสอน.
พันธุศาสตร์--สื่อการสอน.
เนื้อเยื่อสัตว์--สื่อการสอน.
เอนไซม์--สื่อการสอน.
การสังเคราะห์ด้วยแสง--สื่อการสอน.