พสุ เดชะรินทร์.

Individual Scorecard การกำหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล / พสุ เดชะรินทร์...[และคนอื่นๆ]. - กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2553. - 103 หน้า : ตาราง.

เอกสาร LO ตัวเล่มเก็บที่ชั้นศูนย์การเรียนรู้ วศ.

9749871286


ตัวชี้บอกผลสำเร็จ.
การจัดการผลลัพธ์เชิงกลยุทธิ์.
การบริหารรัฐกิจ--ตัวชี้บอกผลสำเร็จ.
การบริหารงานบุคคล--ตัวชี้บอกผลสำเร็จ.

658.401 / พ 18 2553