The siamese fighting fish = ปลากัดไทย : บทเรียนเสริม / โดยความร่วมมือของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล (www.il.mahidol.ac.th) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (www.most.go.th) - กรุงเทพฯ : สถาบันร่วมกับกระทรวง, [2552?] - 1 แผ่น : เสียง, สี ; 4 3/4 นิ้ว

พัฒนาภายใต้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สร้างความตระหนักและพัฒนาสังคมฐานความรู้วิทยาศาสตร์ของประเทศโดยสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และความร่วมมือของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล สื่อการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในหลักการสำคัญของเนื้อหาวิชาอย่างลึกซึ้ง สำหรับครู อาจารย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาตอนปลายและนักศึกษาชั้นอุดมศึกษาตอนต้นใช้ภาพจำลอง และภาพเคลื่อนไหวเพื่อเพิ่มความเข้าใจ

YV2011 M07

เนื้อหาประกอบด้วยประวัติและความเป็นมาของปลากัดสายพันธุ์ไทย การจำแนกชนิดและจัดหมวดหมู่ พฤติกรรมที่น่าสนใจ การเพาะเลี้ยงปลากัดไทย โรคและวิธีการรักษา


ปลากัด--พันธุ์--สื่อการสอน
ปลากัด--การเลี้ยง--สื่อการสอน.