Photosynthesis = การสังเคราะห์ด้วยแสงแบบบูรณาการ : บทเรียนเสริม / โดยความร่วมมือของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล (www.il.mahidol.ac.th) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (www.most.go.th) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (www.ipst.ac.th) - กรุงเทพฯ : สถาบันร่วมกับกระทรวง, [2552?] - 1 แผ่น : เสียง, สี ; 4 3/4 นิ้ว

พัฒนาภายใต้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สร้างความตระหนักและพัฒนาสังคมฐานความรู้วิทยาศาสตร์ของประเทศโดยสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และความร่วมมือของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล สื่อการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในหลักการสำคัญของเนื้อหาวิชาอย่างลึกซึ้ง สำหรับครู อาจารย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาชั้นอุดมศึกษาตอนต้น

YV2011 M07

เนื้อหาประกอบด้วยหลักการทางชีววิทยา เคมี และฟิสิกส์ ซึ่งนำมาบูรณาการให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เพื่ออธิบายปรากฏการณ์สังเคราะห์ด้วยแสง เช่น ทำไมจึงต้องมีคลอโรพลาสต์ ไทลาคอยล์ ระบบแสง I และ II ทำงานร่วมกันอย่างไร และการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ และวัฏจักรคัลวินถูกผลักดันด้วยอะไร


การสังเคราะห์ดัวยแสง--สื่อการสอน.
พืช--การสังเคราะห์ดัวยแสง--สื่อการสอน.