ไอโอดีนกับสติปัญญา : บทเรียนเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง / โดยความร่วมมือของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล (www.il.mahidol.ac.th) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (www.most.go.th) - กรุงเทพฯ : สถาบันร่วมกับกระทรวง, [2552?] - 1 แผ่น : เสียง, สี ; 4 3/4 นิ้ว

พัฒนาภายใต้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สร้างความตระหนักและพัฒนาสังคมฐานความรู้วิทยาศาสตร์ของประเทศโดยสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และความร่วมมือของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล บทเรียนเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย

YV2011 M07

เนื้อหาประกอบด้วยรอบรู้เรื่องไอโอดีน โรคขาดไอโอดีน เกลือไอโอดีน การตรวจโรค การควบคุมโรค


ไอโอดีน--สื่อการสอน.
เกลือไอโอดีน--สื่อการสอน.
โรคขาดสารไอโอดีน--สื่อการสอน.