มหัศจรรย์นาโนเทคโนโลยี [วีดิทัศน์] / โดยความร่วมมือของ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล (www.il.mahidol.ac.th) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (www.most.go.th) - กรุงเทพฯ : สถาบันร่วมกับกระทรวง, [2552?] - 1 แผ่น : เสียง, สี : 4 3/4 นิ้ว

พัฒนาภายใต้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สร้างความตระหนักและพัฒนาสังคม ฐานความรู้วิทยาศาสตร์ของประเทศ โดย สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และความร่วมมือของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล สื่อการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในหลักการสำคัญของเนื้อหา แบบบูรณาการสำหรับ ครู / อาจารย์ ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอุดมศึกษาตอนต้น

YV2011 M08

เนื้อหาประกอบด้วยประวัติวิทยาศาสตร์ระดับนาโน ทำความรู้จักกับนาโนเทคโนโลยี นาโนเทคโนโลยีจากธรรมชาติสู่การสังเคราะห์ เทคโนโลยีการผลิตระดับนาโน นวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี ยุคอนาคตของนาโนเทคโนโลยี


โสตทัศนวัสดุ.
นาโนเทคโนโลยี--สื่อการสอน.
นาโนเทคโนโลยี--ประวัติ--สื่อการสอน.
นาโนเทคโนโลยี--ผลิตภัณฑ์--สื่อการสอน.