ดวงอาทิตย์ที่รัก [วีดิทัศน์] / โดย สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และความร่วมมือของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (National Astronomical Research Institute of Thailand [Narit] www.narit.or.th) ; เรื่องโดย ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์. - กรุงเทพ : สถาบันร่วมกับกระทรวง, [2552?] - 1 แผ่น : เสียง, สี ; 4 3/4 นิ้ว

ผลิตสื่อภายใต้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สร้างความตระหนักและพัฒนาสังคมฐานความรู้วิทยาศาสตร์ของประเทศ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และความร่วมมือของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

YV2011 M09


โสตทัศนวัสดุ.
ดาราศาสตร์--สื่อการสอน.
สุริยุปราคา--สื่อการสอน.