E-learning : บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ [วีดิทัศน์] / พัฒนาบทเรียนโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, เผยแพร่โดย โครงการพัฒนาศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (www.stkc.go.th) - กรุงเทพฯ : กระทรวง : [2552?] - 1 แผ่น : เสียง, สี ; 4 ¾ นิ้ว

YV2011 M10


โสตทัศนวัสดุ.
วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี--การเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (อีเลิร์นนิง)--รวมเรื่อง.