สุภาพ บุณยะรัตนเวช.

ปฎิบัติการเคมีอินทรีย์ / สุภาพ บุณยะรัตนเวช, เกษร วีรชาโต. - พิมพ์ครั้งที่ 4. - กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2527. - 255 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.

YTN2014 M10 (ไม่ออก List)

9745821292


เคมีอินทรีย์--คู่มือปฏิบัติการ.
ห้องปฏิบัติการเคมี--คู่มือ.
เคมี--การทดลอง.
Chemistry, Organic--Laboratory manuals.
Chemical laboratories--Handbooks, manuals, etc.

547.0078 / ส 838 2527