ระเบียบ ภูมิรัตน.

รายงานโครงการถนอมอาหารระยะที่ 1 พ.ศ. 2508-2510 รายงานฉบับที่ 1 / ระเบียบ ภูมิรัตน, วิรดา ดิษยมณฑล, นวลจันทร์ ชุ่มวัฒนะ, นันทนา แก้วอุบล, เกษมศรี เทียนศรี และอำนวย วัชราทิตย์. - กรุงเทพฯ : กรมวิทยาศาสตร์, 2512. - 124 หน้า : ตาราง ; 27 ซม.

YTN2018 M05 (ไม่ออก List)


กรมวิทยาศาสตร์--หนังสือหายาก.


การถนอมอาหาร.
Food--Preservation.
Rare books.