ระเบียบ ภูมิรัตน และคนอื่นๆ.

รายงานโครงการถนอมอาหารระยะที่ 2 พ.ศ. 2511 รายงานฉบับที่ 2 / ระเบียบ ภูมิรัตน, วิรดา ดิษยมณฑล, นวลจันทร์ ชุ่มวัฒณะ, ธีระ สัมปัชชลิต, ทวีชัย พืชผล, เกษมศรี เทียนศรี, ขวัญใจ เลาหสวัสดิ์ และอำนวย วัชรทิพย์. - กรุงเทพฯ : กรมวิทยาศาสตร์, 2512. - 88 หน้า : ตาราง ; 28 .

YTN2017 M12 (ไม่ออก List)


กรมวิทยาศาสตร์ กองวิทยาศาสตร์ชีวภาพ --หนังสือหายาก.


การถนอมอาหาร.
อาหารกระป๋อง.
อาหารแห้ง.
Food Preservation.
Canned food.
Dried food.
Rare books.