ระเบียบ ภูมิรัตน.

รายงานโครงการถนอมอาหารระยะที่ 2 พ.ศ. 2512 รายงานฉบับที่3 / ระเบียบ ภูมิรัตน ,วิรดา ดิษยมณฑล ,นันทนา แก้วอุบล, ธีระ สัมปัชชลิต ,ทวีชัย พืชผล ,เกษมศรี เทียนศรี ,ขวัญใจ เลาหสวัสดิ์ ,สมหมาย แปลกลำยอง และอำนวย วัชราทิตย์. - กรุงเทพฯ : กรมวิทยาศาสตร์, 2513. - 48 หน้า : ตาราง ; 28 ซม.

YTN2017 M12 (ไม่ออก List)


กรมวิทยาศาสตร์ กองวิทยาศาตร์ชีวภาพ --หนังสือหายาก.


การถนอมอาหาร.
อาหารกระป๋อง.
อาหารแห้ง.
Food Preservation.
Canned food.
Dried food.
Rare books.