ผานิต ธนะสุข.

ประโยชน์มหัศจรรย์ : น้ำมันมะพร้าว / ผานิต ธนะสุข, เรียบเรียง ; สกล ปานกลิ่นพุฒิ, ถ่ายภาพ. - พิมพ์ครั้งที่ 5. - กรุงเทพฯ : อมรินทร์เฮลท์, 2557. - 93 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ) ; 21 ซม. - ชุดชีวิตและสุขภาพ ลำดับที่ ; 164. . - ชุดชีวิตและสุขภาพ ลำดับที่ ; 164. .

YE2018 M03

9786163874887


น้ำม้นมะพร้าว--การใชัรักษา.
น้ำม้นมะพร้าว--การใช้ประโยชน์.
น้ำม้นมะพร้าว--แง่โภชนาการ.
การรักษาด้วยสมุนไพร.
ผลิตภัณฑ์มะพร้าว.
Coconut oil--Therapeutic use.
Coconut oil--Utilization.
Coconut oil--Nutritional aspects.
Herbs--Therapeutic use.
Coconut products.

615.3245 / ผ 361 2557