Berezkin, V. G.

Gas chromatography of polymers / V. G. Berezkin, V. R. Alishoyev, I. B. Nemirovskaya - Amsterdam : Elsevier Scientific Pub. Co. ; New York : distributors for the United States and Canada : Elsevier/North-Holland, 1977 - vii, 223 p. : ill. ; 25 cm. - Journal of chromatography library v. 10 .

Translation of Gazovaia khromatografiia v khimii polimerov

Includes bibliographical references

0444415149


Gas chromatography.
Chromatographic analysis.
Polymers and polymerization--Analysis.

544.92 / BER Ref.