เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต.

เทคโนโลยีการทำและการใช้แผ่นภาพโปร่งใส / โดย เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต. - กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, 2528. - 147 หน้า : ภาพประกอบ.

9744055276


ภาพโปร่งใส.
โสตทัศนวัสดุ.

371.335 / ส 514