อู่แก้ว ประกอบไวทยกิจ บีเวอร์.

มนุษย์-ระบบนิเวศและสภาพนิเวศในประเทศไทย / โดย อู่แก้ว ประกอบไวทยกิจบีเวอร์. - กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2531. - 248 หน้า : ตารางประกอบ.


มนุษย์--อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม.
นิเวศวิทยา.

301.31 / อ 411