กำหนดการและบทคัดย่อการสัมนาทางวิชาการเรื่องผลงานวิจัยและพัฒนาด้านพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ / จัดโดย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ. - กรุงเทพฯ : ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, 2529. - 51 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง.

การสัมมนาวันที่ 16-17 มิถุนายน 2529 ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ .


เทคโนโลยีชีวภาพ--วิจัย--สาระสังเขป.
พันธุวิศวกรรม--วิจัย--สาระสังเขป.

660.607 / ผ 17 2529 สาระสังเขป