เทคนิคการประหยัดพลังงานภาคความร้อน / โดย โยชิฮิโกะ ทาคามูระ ; คณะผู้แปล ระนอง พยัคฆพันธ์, วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล, บัณฑิต โรจน์อารยานนท์. - กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2525. - 263 หน้า : ภาพและตารางประกอบ.


พลังงานความร้อน--การประหยัด.
การประหยัดพลังงาน.

621.4 / ส 12 2525