คนึง จันทร์ศิริ.

การมัดย้อมผ้า / โดย คนึง จันทร์ศิริ. - กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2531. - 81 หน้า : ภาพประกอบ.

9742764085


สีย้อมและการย้อมสี.
ผ้า--การทำลวดลาย.

746.66 / ค 15 2531