เทคโนโลยีสำหรับชาวชนบท เล่มที่ 5 / ศูนย์บริการเอกสารการวิจัยแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ; รวบรวมโดย พเยาว์ รอดโพธิ์ทอง, มาลี เย็นยิ่ง. - กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2532. - 108 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง.


เครื่องมือเก็บเกี่ยวพืช--ผลไม้.
เครื่องหยอดข้าวนาน้ำตม.
เครื่องขูดป่านรามี.
เครื่องหยอดเมล็ดพืช.
เครื่องคัดขนาด--มังคุด.
เครื่องสีข้าวพื้นบ้าน.
แมลงที่เป็นอาหาร.
น้ำปลา--การผลิต.
เครื่องกะเทาะมะม่วงหิมพานต์.
แผ่นใยปาล์มซีเมนต์.
คอนกรีต--ผักตบชวา.
น้ำ--การต้มด้วยพลังงานสุริยะ.
เครื่องกลั่นน้ำพลังงานสุริยะ.
เตาเศรษฐกิจ.
เครื่องกลั่นน้ำส้มสายชูพลังงานสุริยะ.
เนื้อสัตว์--การซื้อ.
เครื่องฟักไข่.
ไซโล.
การปลูกพืชในน้ำยา.
ผึ้ง--การขยายพันธุ์.
น้ำส้มสายชูกลั่นพลังงานสุริยะ
ผึ้ง--การเลี้ยง.

602 / ว 32 ล 5