วรรณา ประโพหลง.

ตำรับอาหารแหนม / คณะผู้จัดทำ ววรณา ประโพหลง...[และคนอื่นๆ]. - กรุงเทพฯ : ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, 2543. - 26 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง.

974758004


แหนม--การปรุงอาหาร.
แหนม--การผลิต.

641.66 / ว 17 2543