ฟลูอิดไดเซชั่น / โดย สมศักดิ์ ดำรงค์เลิศ - 2524. - 346 หน้า : ตารางประกอบ.


ฟลูอิไดเซชัน.

658.5 / จ 49 2524