คู่มือเทคนิคการประหยัดพลังงานสำหรับหัวหน้างานและวิศวกรภาคไฟฟ้า / สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น). - กรุงเทพฯ : สมาคม, 2524. - 257 หน้า : ภาพและตารางประกอบ.


พลังงานไฟฟ้า--การประหยัด.
การประหยัดพลังงาน.

621.3 / ส 12 2524