สมุดปกขาวทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [ของประเทศญี่ปุ่น ปี ค.ศ. 1981] / สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น). - กรุงเเทพฯ, 2526 - 447 หน้า : ตารางประกอบ.


วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี--ญี่ปุ่น.

600.52 / ส 12 2526