ทำเนียบผลการวิจัย ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2537 / กองส่งเสริมการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. - กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2537. - 100 หน้า : ภาพประกอบ.

9748023303


วิทยาศาสตร์--วิจัย.
สังคมศาสตร์--วิจัย.
วิจัย--ทำเนียบนาม.
มันเทศ--ผลิตภัณฑ์.
แอลกอฮอล์จากพืช--มันเทศ.
ถ่านไม้.
เชื้อเพลิง.
ยุงลาย--การควบคุม.
ห้องเย็น.
แป้งสาคู--การผลิต.
กระดาษสา--การผลิต.
อิฐบล็อก--หินน้ำมัน.
หินน้ำมัน--ผลิตภัณฑ์.
เกลือสินเธาว์--ไอโอดีน.
ไพล--วิจัย.