กำหนดการและบทคัดย่อการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 / โดย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์...[และอื่น ๆ]. - กรุงเทพฯ : สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2527. - 576 : ตารางประกอบ.

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 25-27 ตุลาคม 2527

9748538745


วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี--การประชุม.
วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี--สาระสังเขป.

600 / ก 27 สาระสังเขป