สู่อนาคตด้วยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพโลหะและวัสดุ อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ / กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน. - กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2531. - 134 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง.

หนังสือเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนากระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 24 มี.ค. 2531


วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี.
อุตสาหกรรมยางพารา.
ธาตุแรร์เอิร์ท.
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน--ผลงาน.

600 / ว 34 2531 รายงาน