พิมพวัลคุ์ วัฒโนภาส.

เอกสารผลงานวิจัย (1) สำหรับเผยแพร่ของ วพซ. / โดย พิมพวัลคุ์ วัฒโนภาส...[และคนอื่น ๆ]. - กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก กรมวิทยาศาสตร์บริการ, [2540?]. - ประมาณ 120 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง.


เครื่องดินเผา--วัตถุดิบ.
เครื่องดินเผา--การส่งออก.
เครื่องดินเผา--การพัฒนา.
เครื่องดินเผา--น้ำยาเคลือบ--วิจัย.
เครื่องดินเผา--ประเภท.
เครื่องดินเผา--ผลิตภัณฑ์.
เครื่องดินเผา--น้ำยาเคลือบฟริต.
เครื่องดินเผา--วิจัย.