ธวัช จาปะเกษตร์.

โพแทชและปิโตรเลียมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / โดย ธวัช จาปะเกษตร์. - กรุงเทพฯ : กรมทรัพยากรธรณี, 2525. - 22 หน้า.

จัดพิมพ์ในงานกฐินพระราชทาน กระทรวงอุตสาหกรรม ณ วัดสุทธจินดา จังหวัดนครราชสีมา วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2525


โพแทช--ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
โพแทช--องค์ประกอบ.
ปิโตรเลียม--ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.

553.636 / ท 171