คู่มือการใช้ราชาศัพท์ของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ - กรุงเทพฯ : กรม, 2523. - 27 หน้า.


ภาษาไทย--ราชาศัพท์--คู่มือ.

030 / ป 171 อ้างอิง