กำจัด มงคลกุล.

รายงานโครงการวิจัยเรื่อง เอนไซม์ในรำข้าว / โดย กำจัด มงคลกุล, ไพเราะ ทิพยทัศน์, นิคม ชัยศิริ และ ปรีดา อันประเสริฐ. - พระนคร : สภาวิจัยแห่งชาติ, [2512]. - 111 หน้า : ตารางประกอบ.

ได้รับทุนอุดหนุนจากสภาวิจัยแห่งชาติ ปี 2508, 2510, 2511


รำข้าว--วิจัย.
ไลเพส--รำข้าว--วิจัย.
เอนไซม์--รำข้าว--วิจัย.
เอสเทอเรส--รำข้าว--วิจัย.

547.758046 / ก 212 2512 วิจัย