การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์พลังงานในอาคารและในอุตสาหกรรม (เฉพาะภาคอาคาร) 22-26 สิงหาคม 2531 / จัดโดย คณะทำงานวิจัยพลังงานนอกแบบแห่งอาเซียน (ฝ่ายไทย) ร่วมกับ คณะพลังงานและวัสดุและศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. - กรุงเทพฯ : คณะ, 2531. - 421 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง.


การประหยัดพลังงาน.

531.62 / ก 27 2531/412