รายงานผลวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เล่มที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2522 (Report on Scientific Research Faculty of Science Chulalongkorn University) / คณะกรรมการประจำหน่วยวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. - กรุงเทพฯ : คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523. - 503 หน้า : ตารางประกอบ


พืชอาหารสัตว์--การตรึงไนโตรเจน--วิจัย.
ขึ้นฉ่าย--วิจัย.
พืชน้ำ--สารอาหาร--วิจัย.
ชีวเคมี--วิจัย.
แพงพวยฝรั่ง--การสกัดสาร--วิจัย.
ถั่วพู--วิจัย.
หนอนตายหยาก--วิจัย.
หน่อไม้แห้ง--วิจัย.
ไรดิน--วิจัย.
น้ำมะนาว--ลิโมนิน--วิจัย.
แพลงก์ตอนสัตว์--วิจัย.
นาข้าว--สาหร่ายเขียวแกมน้ำเงิน--วิจัย.
อาฟริกันไวโอเลต.
สาหร่าย--สารอาหาร.
กล้วยไม้--การสำรวจ.
สาหร่ายทะเล--วิจัย.
รังสี--การวัด.
หินน้ำมัน--กาก--ประโยชน์.
เพรียง--วิจัย.
กุ้งก้ามกราม--การเลี้ยง.
กัมมันตภาพรังสี.
อากาศ--กัมมันตภาพรังสี--การตรวจสอบ.
หญ้า--โคบอลต์--วิจัย.
เครื่องวัดสภาพนำความร้อน--วิจัย.
นกกระทา--การเลี้ยง.
เครื่องดินเผา--วัตถุดิบ.
กระดาษ.
คอนกรีตแก๊ส.
แทนทาลัม.
น้ำมะนาว--บรรจุภัณฑ์--วิจัย.
ฟอสโฟไลเพส--การแข็งตัวของเลือดจากพิษงู--วิจัย.

500.72 / จ 49 ล 4 วิจัย