วิวัฒนาการทางวิศวกรรมสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ : การประชุมสัมมนาทางวิชา การและนิทรรศการ เล่มที่ 1 / จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ คณะ วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ วันที่ 26-28 พ.ศ. 2525. - กรุงเทพฯ : คณะวิศวกรรมศาสตร์, 2525. - 620 หน้า : ภาพและตารางประกอบ.


คอนกรีต.
เครื่องเก็บเกี่ยวข้าว.
วงจรไฟฟ้า.
การประหยัดพลังงาน.
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์.
เครื่องนวดข้าว.
อาคารและการก่อสร้าง.
เครื่องสูบน้ำมือโยก.
เซลล์สุริยะ.
แก๊สธรรมชาติ.
เหล็กหล่อ.
น้ำเสีย--โรงงานผงชูรส.
น้ำเสีย--โรงงานน้ำตาล.
น้ำเสีย--โรงงาน.

620 / ว 37 ล 1